O Firmie

  Oferta

  Realizacje

  Galeria prac

  Projekt unijny

  Kontakt

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZREALIZOWANYCH
przez Przedsiębiorstwo Budowlane "PARTNER" Spółka z o.o.

Sieci i przyłącza wodociągowe

 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chojeniec, gmina Siedliszcze

 • Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Siedliszcze, Chojeniec, Wola Korybutowa, gmina Siedliszcze

 • Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Teresin, gmina Białopole, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD

 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach : Okszów, Pokrówka, gmina Chełm

Sieci i przykanaliki kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej

 • Kanalizacja deszczowa wraz z przyłączami w ul. Piłsudskiego w Krasnymstawie

 • Budowa sieci i przyłączy wod.-kan. dla pawilonu handlowego “LIDL” w Biłgoraju zlokalizowanego przy zbiegu ulic Al. Jana Pawła II i Sikorskiego

 • Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach osiedla Rejowiecka-Włodawska w Chełmie

 • Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami do obiektu Hipermarket OBI w Lublinie przy ul. Zwycięska / Al. Kraśnicka

 • Sieci wod.-kan. wraz z przyłączami do obiektu Szkoły Podstawowej Nr 21 przy ul. Zuchów 1 w Lublinie

 • Sieć kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei w Krasnymstawie, w ramach realizacji inwestycji p.n.: “Modernizacja drogi powiatowej nr 2123 L ul. Okrzei odcinek od ul. Sienkiewicza do ul. Polewanej od km 0+000 do km 1+104,50”

 • Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych przy ul. Młynarskiej i ul. Lubelskiej w Chełmie

 • Budowa kanalizacji sanitarnej dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Białce

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadtorowej w Chełmie

 • Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Chełm : Zadanie 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ceramiczna - Poleska

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej, Powiatowej, Swobodnej i Górnej w Zamościu, w ramach zadania inwestycyjnego p.n. : “Przebudowa ulicy Granicznej i Powiatowej oraz budowa ulicy Górnej, Zagrodowej i Swobodnej w Zamościu - Nr Z/2.06/I/1.1.1/60/05 współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Chełmie

 • Sieci wodno-kanalizacyjne w tym wody pitnej, przeciwpożarowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej - Terminalu cementowozów ze składem cementu w Cementowni Chełm

Ujęcia wody i stacje wodociągowe

 • Budowa pompowni strefowej wody w miejscowości Wola Korybutowa, gmina Siedliszcze

 • Budynek strefowej pompowni wody wraz z instalacjami wod-kan i elektrycznymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego p.n. : “Dzielnica Przemysłowo-Składowa w Chełmie”

Stacje paliw

 • Budowa stacji paliw na terenie Dworca Autobusowego PKS w Chełmie

Oczyszczalnie ścieków

 • Budowa automatycznej stacji zlewni ścieków na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Bieławin w Chełmie

Roboty drogowe - drogi, chodniki i parkingi

 • Drogi wewnętrzne na terenie zakładu produkcyjnego Cementowni Rejowiec S.A. w Rejowcu Fabrycznym

 • Remont drogi gminnej Nr 0626014 w Wojsławicach Kolonii, gmina Wojsławice

 • Remont drogi gminnej Nr 062002 Huta-Turowiec-Wólka Putnowicka-Aurelin o długości 0,800 km od km 0 + 900 do km 1 + 700, gmina Wojsławice

 • Wykonanie nawierzchni ulicy Krótkiej w Rejowcu Fabrycznym

 • Budowa drogi przeciwpożarowej, chodników i zatoki postojowej dla autobusów przy obiektach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Małochwieju Dużym, gmina Krasnystaw

 • Budowa parkingu przy ul. Lutosławskiego w Chełmie

 • Przebudowa dróg gminnych z chodnikami i kanalizacją deszczową w gminie Wojsławice, zrealizowana z udziałem środków z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 • Budowa Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Regionu Chełma - droga dojazdowa
  i plac składowy odpadów azbestowych w m. Srebrzyszcze k. Chełma

Sieci i instalacje energetyczne

 • Przebudowa sieci zewnętrznych energetycznych i instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku stacji obsługi części socjalno-handlowej stacji paliw EXOIL przy ul. Okszowskiej 27 w Chełmie

 • Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku gimnazjum i w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Wierzbicy

 • Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku przychodni zdrowia w Wojsławicach przy ul. Uchańskiej 114

 • Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku hali nr 1 przy ul. Wołyńskiej 55 w Chełmie adaptowanej na budynek administracyjno-biurowy

Obiekty kubaturowe budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłowego

 • Budowa stanu surowego budynku Ludowego Domu Kultury w Siennicy Nadolnej, gmina Krasnystaw

 • Rozbudowa o część rehabilitacyjną Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmie - budowa szachtu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego do obsługi osób niepełnosprawnych

 • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaślikowie, gmina Krasnystaw

 • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bzitem, gmina Krasnystaw

 • Budowa dźwigu osobowego ( elektrycznego ) zewnętrznego w budynku Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 przy ul. Trubakowskiej 59 w Chełmie

 • Adaptacja hali nr 1 przy ul. Wołyńskiej 55 w Chełmie na budynek administracyjno-biurowy

 • Budowa pawilonu handlowego przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki w Chełmie

Roboty remontowe budynków

 • Remont pomieszczeń kuchni w budynku Szkoły Podstawowej w Rejowcu Fabrycznym

 • Remont pomieszczeń magazynowych Działu Egzekucyjnego w budynku Urzędu Skarbowego przy ul. Obłońskiej 20A w Chełmie

 • Wymiana pokrycia dachu na budynku administracyjnym przy ul. Lubelskiej 16 w Rejowcu Fabrycznym

 • Roboty remontowe w zakresie wymiany pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 3”a”, Sienkiewicza 14A, ul. Rejowieckiej 70, ul. Narutowicza 14
  oraz Ceramicznej 38B w Chełmie

 • Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym nr 24, 26 i 36 przy ul. Wschodniej
  w Rejowcu Fabrycznym

 • Roboty remontowe w zakresie wymiany pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych przy

 • Roboty remontowo-modernizacyjne budynku przychodni zdrowia w Wojsławicach przy
  ul. Uchańskiej 114

 • Wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul. Chełmskiej 105 w Rejowcu Fabrycznym

 • Roboty remontowe budynków na terenie zakładu produkcyjnego Cementowni Rejowiec S.A.
  w Rejowcu Fabrycznym

 • Roboty remontowe w zakresie docieplenia budynków mieszkalnych przy ul. Słowackiego 19 i ul. Żwirki i Wigury 2 w Chełmie, roboty remontowe elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Lwowskiej 6 w Chełmie oraz przebudowy pieców grzewczych w lokalach mieszkalnych przy ul. Żwirki i Wigury 2/4 i 6/2 w Chełmie

 • Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 11 Listopada 6A w Chełmie

 • Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Połanieckiej w Chełmie

 • Roboty remontowe budynku usługowo-biurowo-przemysłowego przy ul. Partyzantów 27 a w Chełmie

 

 
   


COPYRIGHT 2009 PARTNER Sp. z o.o.

 

 
   
   
   
PARTNER Sp. z o.o.
KRS: 0000153905, Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 563-21-27-571, REGON 110706479
Kapitał zakładowy 301 000,00 zł